EU-energy trade s.r.o.

INFORMACE - KONTROLNÍ SEZNAM EVROPSKÉHO SPOTŘEBITELE ENERGIE

Kontrolní seznam evropského spotřebitele energie (Energy Consumer Checklist) připravila Evropská komise zejména za účelem zajištění míry harmonizace v oblasti plnění informační povinnosti směrem ke spotřebitelům v zemích EU.

Energetický zákon (zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů č. 458/2000 Sb., v pl. zn.) stanoví - ve vztahu k obchodníkům s elektřinou - ve svém ust. § 30 odst. 2 písm. l), že: „obchodník s elektřinou je povinen zveřejnit způsobem umožňující dálkový přístup Kontrolní seznam evropského spotřebitele energie o právech spotřebitele vypracovaný komisí a zveřejněný Energetickým regulačním úřadem a informovat své zákazníky o možnosti se s Kontrolním seznamem evropského spotřebitele energie seznámit“.

Z jeho obsahu tedy vyplývá povinnost obchodníka s elektřinou (i plynem) povinnost zveřejnit a informovat zákazníky o možnosti se s tímto Kontrolním seznamem evropského spotřebitele energie (dále v textu jen „KSESE“) seznámit, resp. zajistit jim INFORMACI o tomto dokumentu – vždy formou umožňující dálkový přístup, tj. prostřednictvím svých webových stránek, přičemž tato povinnost obchodníka je splněna uvedením odkazu:

na internetové stránky Energetického regulačního úřadu, kde je „KSESE“ zveřejněn.

Kontakt:

Energetický regulační úřad, Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava

www.eru.cz

Odkaz:  Kontrolní seznam evropského spotřebitele energie