EU-energy trade s.r.o.

Zpracování osobních údajů (GDPR)

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

účinnost je od 25.5.2018 a tento dokument bude dle potřeby aktualizován.

S odkazem na zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v pl. zn. a ostatní právní předpisy platné na území ČR - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; stručně „GDPR“), účinného  od 25.5.2018 společnost EU-energy trade s.r.o. (dále jen EU-energy trade) informuje  osoby, jejichž osobní údaje jsou v rámci činnosti EU-energy trade zpracovávány (dále „subjekty údajů"), o jejich právech souvisejících s daným zpracováním.

EU-energy trade se řídí  právní úpravou v oblasti ochrany osobních údajů (dále jen OÚ), nakládá s nimi s řádnou péčí a chrání zpracovávané údaje v maximální možné míře odpovídající technické úrovni dostupných prostředků. Průběžně proto aktualizuje vhodná technická a organizační opatření za účelem zajištění ochrany OÚ. Zpracování probíhá vždy jen v rozsahu nezbytně nutném a daném konkrétním účelem.

Správce

EU-energy trade je ve smyslu „GDPR“ správcem OÚ, tzn. shromažďuje, uchovává a užívá (i jinak  zpracovává) je pro výkon své podnikatelské činnosti, která spočívá zejména: obchod s elektřinou.

Správce údaje, které získal k naplnění jednoho nebo více účelů, shromažďuje, disponuje jimi a nese odpovědnost za jejich zákonné zpracování.

Zákonné zásady se vztahují se na zpracování OÚ činěné během: komunikace s Vámi telefonem, písemně či e-mailem / trvání právního vztahu s Vámi / plnění právních povinností ze strany EU-energy trade  / nezbytnosti pro účely ochrany oprávněných zájmů i EU-energy trade.

Zpracovávané údaje

OÚ zpracovává EU-energy trade tak, aby jejich okruh byl přiměřený a na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou shromažďovány. Zároveň dodržuje zákonné povinnosti a chrání své oprávněné zájmy.

OÚ údaje, které může EU-energy trade zpracovávat bez souhlasu subjektu údajů:

identifikační údaje – OÚ sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (jméno příjmení, rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození, adresa trvalého pobytu, číslo průkazu totožnosti, podpis, u fyzické osoby podnikatele též identifikační číslo, sídlo, bankovní spojení aj. nezbytné);

kontaktní údaje – údaje poskytnuté subjektem údajů za účelem zpětného kontaktu ze strany EU-energy trade (např. e-mail, telefonní číslo apod.);

údaje uvedené v životopise či dotazníku uchazečů o zaměstnání, resp. zaměstnanci.

EU-energy trade je oprávněn zpracovávat Vaši e-mailovou adresu ve smyslu § 7 odst. 3 zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti) za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se vlastních služeb a produktů v případě, že jste takové zasílání neodmítli.

Účel zpracování a předávání OÚ

- pro účely jednání o smlouvě (např. nabídka, objednávka, včetně písemné a e-mailové komunikace), vztahu s obchodními partnery (např. dodavateli služeb a výrobků) a pro plnění smlouvy uzavřené se subjektem údajů (smlouva apod.), tj. ke kontaktu s Vámi, zasílání Vám s tím souvisejících sdělení, vyúčtování (fakturace) apod., 

- pro účely plnění právních, resp. veřejnoprávních povinností správce (zejména vedení smluvní dokumentace, vedení účetnictví, plnění daňových povinností, resp. předávání OÚ orgánům veřejné moci, zejména orgánům finanční správy v souladu s příslušnou právní úpravou, apod.),

- pro účely oprávněných zájmů správce (k případnému vymáhání právních nároků apod.).

Zpracování OÚ je v nezbytném rozsahu ze zákonných důvodů, na jejichž základě plní EU-energy trade v rámci svého podnikání své zákonné a smluvní povinnosti. Některé údaje musí být následně zpracovávány pro účely archivace. Osobní údaje nad rámec vyplývající z této informace lze zpracovávat pouze s Vaším výslovným souhlasem uděleným v souladu se shora uvedeným Nařízením.

Předání OÚ údajů EU-energy trade vyžaduje z důvodu zpracování nezbytného pro splnění právních povinností, plnění smlouvy či pro ochranu svých oprávněných zájmů. V těchto případech je povinné předání OÚ, resp. nemáte povinnost OÚ poskytnout, ale bez jejich poskytnutí by správce nebyl schopen smlouvu s Vámi řádně plnit, a proto ji ani uzavřít.

Zdroje a příjemci OÚ

EU-energy trade  zpracovává především údaje, které mu poskytují subjekty údajů, případně jiné údaje, jež obdrží od dodavatele služeb či výrobků v souvislosti s uzavřením či plněním smlouvy, přičemž budou zpracovány v souladu s platnou právní úpravou vztahující se na ochranu OÚ.

V případech, kdy je to k dosažení účelu zpracování OÚ nezbytné, doplňuje je o data z dalších zdrojů - ze základních registrů nebo veřejných rejstříků, stanoví-li tak právní předpis.

EU-energy trade poskytuje OÚ státním orgánům v rámci plnění zákonných povinností stanovených zvláštními předpisy (zejména jsou to orgány státní správy, soudy apod.) či zpracovateli smluvně sjednanému a zavázanému  mlčenlivostí - vždy pouze v nezbytné míře pro splnění jednotlivého účelu zpracování a na základě příslušného právního titulu pro zpracování OÚ (účetní a daňový poradce apod.).

Správce nemá v úmyslu předat Vaše OÚ jakýmkoliv způsobem do jiné země v EU ani mimo EU ani mezinárodní organizaci apod.

Doba uchovávání

Při nakládání s OÚ dodržuje EU-energy trade  zásadu datové minimalizace a nezbytnou časovou omezenost uchovávání. EU-energy trade uchovává OÚ jen po dobu nezbytně nutnou, kterou blíže specifikuje zákonná norma, podle které jsou informace zpracovávány. Pokud tato doba není obsažena v právní normě, jde jen o dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu (doba trvání smluvního vztahu, záruky na plnění, splatnost pozastávek apod.), přičemž v případě nedokončené poptávky či objednávky apod., tj. když nedojde k uzavření smlouvy, jsou smazány do 30 dnů od ukončení jednání o smlouvě, a dále po dobu, po kterou je povinen EU-energy trade  jako správce OÚ údaje uchovávat podle příslušné právní úpravy, v ostatních případech délka doby vyplývá z účelu (např. ochrana oprávněného zájmu správce jako jsou nároky z vad - po promlčecí dobu), přičemž doba musí být přiměřená, resp. dána příslušnou právní úpravou.

Poučení o právech subjektu údajů

Informaci o tom, zda a jaké OÚ zpracovává EU-energy trade o konkrétním subjektu údajů, si může tento subjekt vyžádat na základě žádosti. Subjekt údajů může uplatnit svá práva u EU-energy trade, který je povinen zpracovávat podněty a žádosti související s ochranou OÚ.

Právo na přístup může být omezeno zejména z důvodu ochrany obchodního tajemství, duševního vlastnictví, know-how a z důvodu ochrany OÚ třetích osob; a dále v případech, kdy by byl přístup k údajům omezen zvláštním právním předpisem.

souvislosti se zpracováním OÚ, může subjekt práva kdykoliv uplatnit svá práva, která vyplývají z příslušných právních předpisů. Ve vztahu ke zpracovávaným OÚ další práva subjektu údajů:

  • požadovat přístup k OÚ, nesmí být však dotčena práva třetích osob;
  • žádat opravu nepřesných, případně doplnění neúplných OÚ;
  • žádat o omezení zpracování OÚ;
  • vznést kdykoliv námitku proti zpracování OÚ;
  • žádat výmaz OÚ;
  • požadovat přenositelnost OÚ;

podat stížnost na zpracování u dozorového úřadu - Úřadu pro ochranu osobních údajů (k tomu viz jeho webové stránky: www.uoou.cz).

Další informace týkající se zpracování OÚ můžete získat v sídle správce na jeho níže uvedené adrese sídla nebo na e-mailové adrese. Všechny žádosti jsou evidovány v registru žádostí subjektů údajů, včetně uvedení způsobu jejich řešení. V souvislosti s těmito právy platí, že:

  • v případě opětovné žádosti o informace či další úkony lze účtovat poplatek dle administrativních nákladů;
  • právo odmítnout vyhovět žádostem v případě, že subjekt údajů prokazuje svou totožnost nedostatečně;

      Totožnost lze prokázat:

- při osobním doručení listinné žádosti, prokázáním se platným identifikačním dokladem;

- doručením listinné žádosti opatřené úředně ověřenou pravostí podpisu;

- doručením e-mailové zprávy opatřené zaručeným elektronickým podpisem žadatele;

- zasláním žádosti datovou schránkou z datové schránky žadatele.

  • ne všem právům musí EU-energy trade vyhovět, např. nemůže provést výmaz, jelikož OÚ zpracovává z důvodů daných zmíněnými zákony;
  • informace se poskytuje bez zbytečného odkladu, do jednoho měsíce (lhůtu je možné s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce).

Kontaktní údaje

Správce: EU-energy trade s.r.o.

IČ: 291 20 284, DIČ: CZ29120284

sídlo, doručovací adresa a kontaktní místo: Plzeň, Habrmannova 1505/23, PSČ 326 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v odd. C, vl.  26477

ID datové schránky: 3ve5kgr; www.euet.cz

tel.: 724034651,  e-mail: priborsky@euenergy.cz

jednatel společnosti: Ing. Ivo Příborský

společný správce: žádný, zástupce správce: žádný, pověřenec pro ochranu osobních údajů: žádný

 

Dozorový úřad: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

                        Tel: + 420 234 665 111, www.uoou.cz

Odkaz: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679